Klauzula

Załącznik nr 11 do Księgi Ochrony Danych Osobowych firmy Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta

Miejscowość: Łowicz, dnia: 25/05/2018

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta

Kod: 99-400, Miejscowość: Łowicz

Ulica: Ułańska 5

Telefon: +48 46 837 05 70

E-mail: papirus@papirus.info

Informuję, iż:

 1. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w firmie: Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta

jest Pan/Pani: Izabela Kuleta,

telefon kontaktowy: +48 46 837 05 70,

e-mail kontaktowy: papirus@papirus.info,

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta w Łowiczu;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta, a w szczególności*:

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. Pani/Pana dane zostały pozyskane:
 • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*
 • ze źródeł publicznie dostępnych;*

i obejmują:

 • imię i nazwisko;*
 • nazwę firmy;*
 • dane teleadresowe;*
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Papirus Art. Piśmiennicze i biurowe Robert Kuleta;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań
z Pani/Pana strony.